چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 29 خرداد 1397 ساعت 10:08

قیمت مواد اولیه 97/03/28

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/03/20     نرخ دلار 42183

 

 

97/03/28

دلار بازار آزاد

42,183

دلار مرکز مبادلات

42,183

SBR1712

قیمت پایه  68854

46,500

SBR1502

قیمت پایه  75497

83,700

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

47,630

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

48,089

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

48,089

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

48,089

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

48,089

49,553

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

شازند 45805

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

امیرکبیر45805

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

48,089

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,900

قیمت پایانی بازار آزاد

64,900

52,850

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

68,000

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

71,954

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,500

قیمت پایانی بازار آزاد

97,900

45,599

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد