03 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 11:29

قیمت مواد اولیه 97/03/30

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/03/20     نرخ دلار 42183

 

 

97/03/28

97/03/29

97/03/30

دلار بازار آزاد

42,183

42,183

42,183

دلار مرکز مبادلات

42,183

42,183

42,183

SBR1712

قیمت پایه  68854

46,500

76,500

76,500

SBR1502

قیمت پایه  75497

83,700

83,700

83,700

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

92,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

92,000

 

47,630

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

 

48,089

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

 

48,089

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

 

48,089

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

 

48,089

49,553

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

69,200

69,200

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

69,200

 

شازند 45805

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

63,500

63,500

امیرکبیر45805

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

 

48,089

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,900

64,900

64,900

قیمت پایانی بازار آزاد

64,900

64,900

 

52,850

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

 

68,000

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

79,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

79,000

 

71,954

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,500

97,900

97,900

قیمت پایانی بازار آزاد

97,900

97,900

 

45,599

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

 

45,599

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

 

45,599

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

63,000

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

63,000

 

45,599

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,300

63,300

63,300

قیمت پایانی بازار آزاد

63,300

63,300

 

94,221

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

103,000

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

103,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر63660

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,500

88,500

88,500

شازند  59524

قیمت پایانی بازار آزاد

88,500

88,500

 

52,204

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

74,500

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

74,500

74,500

 

52,204

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

74,500

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

74,500

74,500

 

51,870

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

92,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

92,000

 

51,870

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

127,000

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

127,000

 

62,676

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

106,000

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

106,000

 

37,128

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,000

 

37,128

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,000

88,000

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

88,000

 

52,099

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,000

88,000

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

88,000

 

52,099

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

76,500

76,500

قیمت پایانی بازار آزاد

76,500

76,500

 

45,592

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,000

73,000

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

 

45,592

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,000

76,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

76,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

86,000

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

86,000

 

57,789

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,200

80,200

80,200

قیمت پایانی بازار آزاد

80,200

80,200

 

57,789

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

 

45,592

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,200

87,200

87,200

قیمت پایانی بازار آزاد

87,200

87,200