چاپ کردن این صفحه
شنبه, 02 تیر 1397 ساعت 11:29

قیمت مواد اولیه 97/03/30

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/03/20     نرخ دلار 42183

 

 

97/03/28

97/03/29

97/03/30

دلار بازار آزاد

42,183

42,183

42,183

دلار مرکز مبادلات

42,183

42,183

42,183

SBR1712

قیمت پایه  68854

46,500

76,500

76,500

SBR1502

قیمت پایه  75497

83,700

83,700

83,700

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

92,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

92,000

 

47,630

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

 

48,089

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

 

48,089

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

 

48,089

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

 

48,089

49,553