03 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 10:03

قیمت مواد اولیه 97/04/05

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/04/03     نرخ دلار 42464

 

 

97/04/03

97/04/04

97/04/05

دلار بازار آزاد

42,464

42,464

42,464

دلار مرکز مبادلات

42,464

42,464

42,464

SBR1712

قیمت پایه  67645

74,900

74,900

75,000

SBR1502

قیمت پایه  73999

81,900

81,900

82,000

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

95,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

95,000

 

47,565

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,200

80,200

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,200

91,000

 

47,798

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

67,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

 

47,798

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

67,500

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

68,000

 

47,798

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,500

69,500

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,500

69,000

 

47,798

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,000

76,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

76,000

 

شازند 73999

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

69,200

69,000

امیرکبیر73999

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

69,000

 

47,798

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

67,500

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,000

 

52,531

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,000

73,000

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

 

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

78,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

79,000

 

72,216

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

96,000

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

98,000

 

45,536

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

 

45,536

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

72,000

 

45,536

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,700

64,700

64,700

قیمت پایانی بازار آزاد

64,700

64,700

 

45,536

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

64,500

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

64,500

 

94,036

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

104,000

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

106,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر61069

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,500

81,500

82,000

شازند  59920

قیمت پایانی بازار آزاد

81,500

82,000

 

52,409

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,500

78,500

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,500

80,000

 

52,409

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

78,000

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

77,500

 

52,216

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

88,000

 

52,216

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

105,000

99,800

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

99,800

 

63,002

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

106,000

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

108,000

 

37,541

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

 

37,541

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,000

92,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

92,000

 

52,446

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,000

88,000

91,500

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

91,500

 

52,446

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

82,000

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

84,000

 

45,536

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,000

73,000

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

 

52,446

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,500

81,500

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

81,500

83,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

90,000

 

58,174

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,500

78,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

81,500

78,000

 

58,174

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

82,000

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

82,000

 

52,446

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,200

78,200

81,500

قیمت پایانی بازار آزاد

87,200

81,500