چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 13 تیر 1397 ساعت 11:21

قیمت مواد اولیه 97/04/13

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/04/10     نرخ دلار 42566

 

 

97/04/10

97/04/11

97/04/12

97/04/13

دلار بازار آزاد

42,566

42,566

42,566

42,566

دلار مرکز مبادلات

42,566

42,566

42,566

42,566

SBR1712

قیمت پایه  65154

72,300

72,300

72,400

72,500

SBR1502

قیمت پایه  72585

80,300

80,500

80,500

80,500

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

95,000

95,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

95,000

95,000

 

47,551

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

92,000

92,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

92,000

92,000

 

47,555

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,500

72,500

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,500

72,500

69,000

 

47,555

(ریال