03 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 10:53

قیمت مواد اولیه 97/04/16

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/04/10     نرخ دلار 42566

 

 

97/04/10

97/04/11

97/04/12

97/04/13

97/04/16

دلار بازار آزاد

42,566

42,566

42,566

42,566

42,566

دلار مرکز مبادلات

42,566

42,566

42,566

42,566

42,566

SBR1712

قیمت پایه  65154

72,300

72,300

72,400

72,500

72,500

SBR1502

قیمت پایه  72585

80,300

80,500

80,500

80,500

50,500

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

95,000

95,000

95,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

95,000

95,000

 

95,000

47,551

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

92,000

92,000

92,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

92,000

 

92,000

92,000

47,555

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,500

72,500

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,500

72,500

 

69,000

67,000

47,555

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,000

73,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

 

68,000

67,000

47,555

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

74,000

74,000

69,500

69,500

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

 

69,500

69,000

47,555

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

83,000

83,000

79,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

83,000

83,000

 

79,000

77,000

شازند 45772

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,000

73,000

69,500

69,500

امیرکبیر45772

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

 

69,500

70,500

47,555

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,000

73,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

 

68,000

67,000

52,531

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

83,000

83,000

80,000

8,000

قیمت پایانی بازار آزاد

83,000

83,000

 

80,000

78,000

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,000

80,000

79,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

80,000

 

79,000

79,000

70,859

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

98,500

98,500

96,500

96,500

قیمت پایانی بازار آزاد

98,500

98,500

 

96,500

93,500

45,523

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

71,000

71,000

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

 

70,000

68,000

45,523

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

77,000

77,000

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

 

69,000

75,000

45,523

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

69,000

69,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

 

68,000

67,000

45,523

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

69,000

69,000

67,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

 

67,500

66,500

92,983

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

106,000

106,000

106,000

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

106,000

 

106,000

106,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر61053

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

84,000

86,000

85,000

85,000

شازند  60064

قیمت پایانی بازار آزاد

84,000

86,000

 

85,000

85,000

52,086

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

86,000

86,000

83,500

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

86,000

 

83,500

82,000

52,086

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

85,000

85,000

82,000

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

85,000

 

82,000

82,000

52,127

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

89,000

89,000

85,000

85,000

قیمت پایانی بازار آزاد

89,000

89,000

 

85,000

85,000

52,127

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

92,800

92,800

87,000

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,800

92,800

 

87,000

87,000

62,053

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

130,000

130,000

128,000

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

130,000

 

128,000

128,000

37,684

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,500

58,500

58,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

58,500

 

58,500

58,500

37,684

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,500

57,500

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

 

57,500

57,500

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

92,000

92,000

92,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

92,000

 

92,000

92,000

52,572

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

96,500

96,500

95,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,500

96,500

 

95,000

100,000

52,572

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

89,000

89,000

89,000

89,000

قیمت پایانی بازار آزاد

89,000

89,000

 

89,000

88,500

45,523

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

78,000

78,000

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

78,000

 

77,000

75,500

52,572

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

88,500

88,500

88,500

88,500

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

88,500

 

88,500

88,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

90,000

90,000

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

90,000

 

90,000

90,000

58,314

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

86,000

86,000

86,000

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

86,000

 

8,200

81,000

58,314

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

92,000

92,000

8,700

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

92,000

 

82,000

82,000

52,572

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

95,500

95,500

94,300

94,300

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

95,500

94,000

94,300

90,200