03 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 16:01

قیمت مواد اولیه 97/04/17

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/04/17     نرخ دلار 42783

 

 

97/04/17

دلار بازار آزاد

42,783

دلار مرکز مبادلات

42,783

SBR1712

قیمت پایه 65486

72,800

SBR1502

قیمت پایه 72955

81,000

65,000

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

47,793

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

47,798

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

47,798

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

47,798

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

47,798

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

46005شازند

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

705,000

امیرکبیر46005

قیمت پایانی بازار آزاد

705,000

47,798

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

52,530

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

65,000

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

71,220

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

93,500

قیمت پایانی بازار آزاد

93,500

45,755

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

45,755

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

45,755

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

45,755

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

93,457

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر61366

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

شازند  60370

قیمت پایانی بازار آزاد

85,500

52,351

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

52,351

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

52,392

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

52,392

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

62,369

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

37,876

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

37,876

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

65,000

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

9,200

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

52,840

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

52,840

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,500

قیمت پایانی بازار آزاد

88,500

47,793

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

52,840

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

93,000

58,611

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

58,611

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

52,840

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,200

قیمت پایانی بازار آزاد

90,300