03 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 19 تیر 1397 ساعت 15:54

قیمت مواد اولیه 97/04/19

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/04/17     نرخ دلار 42783

 

 

97/04/17

97/04/19

دلار بازار آزاد

42,783

42,782

دلار مرکز مبادلات

42,783

42,782

SBR1712

قیمت پایه  65486

72,800

72,800

SBR1502

قیمت پایه  72955

81,000

81,000

65,000

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

 

47,793

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

93,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

 

47,798

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

47,798

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

47,798

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

 

47,798

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

81,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

 

شازند 46005

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

73,000

امیرکبیر46005

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

 

47,798

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

52,530

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

 

65,000

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

81,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

 

71,220

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

93,500

93,500

قیمت پایانی بازار آزاد

93,500

 

45,755

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

6,800

 

45,755

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

 

45,755

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

45,755

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

 

93,457

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر61364

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

85,500

شازند  60370

قیمت پایانی بازار آزاد

85,500

 

52,351

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

 

52,351

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

 

52,392

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

 

52,392

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,000

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

 

62,369

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

133,000

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

 

37,876

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

 

37,876

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

 

65,000

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

 

52,840

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

 

52,840

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,500

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,500

 

47,793

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

 

52,840

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,000

90,500

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

93,000

قیمت پایانی بازار آزاد

93,000

 

58,611

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

 

58,611

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

85,500

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

 

52,840

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,200

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,300