01 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 10:29

برگزاری مجمع تعاونی پلاستیک استان تهران

به گزارش تعاون پلاست ؛ مجمع عمومی تعاونی پلاستیک استان تهران در تاریخ 1397/04/25 برگزار می گردد.