31 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 30 تیر 1397 ساعت 08:25

قیمت مواد اولیه 97/04/27

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/04/24     نرخ دلار 43111

 

 

97/04/24

97/04/25

97/04/26

97/04/27

دلار بازار آزاد

43,111

43,111

43,111

43,111

دلار مرکز مبادلات

43,111

43,111

43,111

43,111

SBR1712

قیمت پایه  65451

72,700

72,700

72,700

72,700

SBR1502

قیمت پایه  71901

79,800

79,800

97,800

79,800

68,000

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

95,000

95,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

95,000

95,000

 

47,922

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

89,000

86,000

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

89,000

86,000

86,000

 

47,647

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

68,000

68,000

 

47,647

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

68,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

 

47,647

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

69,800

71,600

71,600

قیمت پایانی بازار آزاد

69,800

71,600

71,600

 

47,647

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,000

81,500

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

81,500

82,000

 

شازند 45799

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,500

71,700

71,700

امیرکبیر45799

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

71,700

71,700

 

47,647

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66,500

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

67,000

67,000

 

52,365

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

78,000

81,000

81,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

81,000

81,000

 

64,500

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,000

80,500

80,500

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,500

80,500

 

69,995

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

92,500

92,500

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,500

92,500

94,000

 

45,878

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

69,500

71,500

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,500

71,500

71,500

 

45,878

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

76,000

79,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

79,000

79,000

 

45,878

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,000

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

69,000

69,000

 

45,878

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,200

69,200

69,200

قیمت پایانی بازار آزاد

67,200

69,200

69,200

 

89,229

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

106,000

108,000

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

108,000

108,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر58391

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

83,000

83,000

83,000

شازند  57514

قیمت پایانی بازار آزاد

83,000

83,000

83,000

 

52,318

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

82,000

84,000

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

84,000

84,000

 

52,318

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

81,000

83,000

83,000

قیمت پایانی بازار آزاد

81,000

83,000

83,000

 

52,112

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

81,000

81,500

81,500

قیمت پایانی بازار آزاد

81,000

81,500

81,500

 

52,112

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

81,000

81,500

85,500

قیمت پایانی بازار آزاد

81,000

81,500

85,500

 

61,431

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

148,000

150,000

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

148,000

150,000

150,000

 

38,166

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,500

55,500

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

55,500

55,500

 

38,166

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,500

55,500

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

55,500

55,500

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

94,000

94,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

94,000

94,000

 

52,654

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

100,000

100,000

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

100,000

100,000

 

52,654

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

90,000

90,500

90,500

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

90,500

90,500

 

45,878

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

76,000

78,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

78,000

78,000

 

52,654

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

89,500

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

89,500

90,000

90,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

93,000

93,000

93,000

قیمت پایانی بازار آزاد

93,000

93,000

93,000

 

58,470

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

82,000

83,500

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

83,500

83,500

 

58,470

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

82,000

85,000

85,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

85,000

85,000

 

52,654

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

99,300

99,300

99,300

قیمت پایانی بازار آزاد

99,300

99,300

99,300