31 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 31 تیر 1397 ساعت 11:49

قیمت مواد اولیه 97/04/31

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/04/24     نرخ دلار 43111

 

 

97/04/31

دلار بازار آزاد

43,111

دلار مرکز مبادلات

43,111

SBR1712

قیمت پایه  65451

72,700

SBR1502

قیمت پایه  71901

79,800

68,000

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,922

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,647

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,647

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,647

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,647

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند 45799

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

امیرکبیر45799

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,647

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,365

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

64,500

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

69,995

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,878

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,878

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,878

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,878

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

89,229

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر58391

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,000

شازند  57514

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,318

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,318

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,112

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,112

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

61,431

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,166

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,166

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,654

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,654

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,878

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,654

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

93,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

58,470

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

58,470

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,654

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,300

قیمت پایانی بازار آزاد