31 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 02 مرداد 1397 ساعت 10:49

قیمت مواد اولیه 97/04/02

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/04/31     نرخ دلار 43500

 

 

97/04/31

97/05/01

97/05/02

دلار بازار آزاد

43,500

43,500

43,500

دلار مرکز مبادلات

43,500

43,500

43,500

SBR1712

قیمت پایه  66041

73,300

73,300

73,500

SBR1502

قیمت پایه  73093

81,000

81,000

82,000

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

95,000

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

96,000

 

49,271

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

87,000

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

88,000

 

48,710

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

72,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

80,000

 

48,710

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

73,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

80,000

 

48,710

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,100

75,500

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

75,500

80,000

 

48,710

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

97,000

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

115,000

 

شازند    46936

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

75,500

81,000

امیرکبیر46936

قیمت پایانی بازار آزاد

75,500

81,000

 

48,710

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

72,000

 

53,439

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,000

92,000

101,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

100,000

 

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,500

83,500

85,000

قیمت پایانی بازار آزاد

83,500

85,000

 

71,479

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

96,500

101,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,500

101,000

 

47,209

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,500

76,500

78,500

قیمت پایانی بازار آزاد

76,500

 

 

47,209

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

79,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

83,000

79,000

 

47,209

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

71,200

71,200

قیمت پایانی بازار آزاد

73,200

71,200

 

47,209

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

71,000

 

89,440

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

110,000

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

112,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر60109

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,000

85,000

87,000

شازند  59206

قیمت پایانی بازار آزاد

84,900

87,000

 

53,559

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

84,000

89,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

92,000

 

53,559

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

87,500

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,500

95,000

 

53,495

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

88,500

90,500

قیمت پایانی بازار آزاد

86,500

90,500

 

53,495

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,500

98,500

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,500

105,000

 

59,900

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

180,000

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

170,000

200,000

 

39,801

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

55,500

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

55,500

 

39,801

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

55,500

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

55,500

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

94,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

95,000

 

53,328

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

100,000

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

103,000

 

53,328

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,500

97,500

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,500

102,000

 

47,209

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

800,000

 

53,328

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

97,000

101,500

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

101,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

93,000

93,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

93,000

94,000

 

59,196

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

86,500

89,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,500

89,000

 

59,196

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

88,000

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

91,000

 

53,328

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,300

99,300

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

99,300

102,000