31 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 10 مرداد 1397 ساعت 09:24

قیمت مواد اولیه 97/05/09

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/05/07     نرخ دلار 43878

 

 

97/05/07

97/05/08

97/05/09

دلار بازار آزاد

43,878

43,878

43,878

دلار مرکز مبادلات

43,878

43,878

43,878

SBR1712

قیمت پایه  70121

77,700

77,700

77,800

SBR1502

قیمت پایه 77032

85,300

85,300

85,300

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

98,000

99,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

98,000

99,000

52,315

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

92,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

92,000

92,000

92,000

51,832

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

83,000

83,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,500

83,000

86,000

51,832

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

83,000

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

84,000

86,000

51,832

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,500

87,000

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

87,000

89,000

51,832

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

106,000

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

101,000

106,000

113,000

شازند    49745

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,000

84,500

84,500

امیرکبیر49745

قیمت پایانی بازار آزاد

82,500

84,500

87,000

51,832

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

86,000

56,865

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

101,000

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

101,000

105,000

105,000

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

84,000

87,000

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

87,000

94,000

75,895

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

101,000

101,000

قیمت پایانی بازار آزاد

99,000

101,000

111,000

50,125

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

86,000

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

86,000

96,000

50,125

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,000

88,000

880,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

88,000

98,000

50,125

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

81,500

81,500

قیمت پایانی بازار آزاد

81,500

81,500

92,300

50,125

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,000

81,300

81,300

قیمت پایانی بازار آزاد

81,000

81,300

92,000

95,470

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

114,000

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

114,000

114,000

114,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر63280

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,000

90,000

91,000

شازند  62322

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

91,000

92,000

56,450

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

102,000

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

105,000

105,000

56,450

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

98,000

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

105,000

105,000

56,595

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

100,000

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

100,000

100,000

56,595

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

102,000

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

102,000

104,000

62,456

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

220,000

240,000

220,000

قیمت پایانی بازار آزاد

240,000

220,000

220,000

41,799

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,500

70,000

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

82,000

82,000

41,799

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,500

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

82,000

82,000

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

96,000

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

96,000

97,000

56,180

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

108,000

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

120,000

120,000

56,180

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,500

109,500

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

109,500

12,000

126,000

50,125

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,000

87,000

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

87,000

97,000

56,180

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

109,000

119,500

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

119,500

120,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

95,000

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

95,000

96,000

62,411

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

89,500

92,500

92,500

قیمت پایانی بازار آزاد

92,500

92,500

92,500

62,411

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

95,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

95,000

95,000

56,180

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

101,300

107,200

119,200

قیمت پایانی بازار آزاد

107,200

119,000

119,200