20 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 15 مرداد 1397 ساعت 10:56

قیمت مواد اولیه 97/05/15

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/05/14     نرخ دلار 44088

 

 

97/05/14

97/05/15

دلار بازار آزاد

43,878

44,088

دلار مرکز مبادلات

43,878

44,088

SBR1712

قیمت پایه  70457

78,000

78,000

SBR1502

قیمت پایه 79716

88,200

88,200

76,857

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

 

51,262

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

 

51,797

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,200

86,200

قیمت پایانی بازار آزاد

86,200

 

51,797

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

 

51,797

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

 

51,797

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

114,000

 

شازند    49915

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

89,000

89,000

امیرکبیر49915

قیمت پایانی بازار آزاد

89,000

 

51,797

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,000

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

 

56,825

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

 

74,208

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,000

99,000

قیمت پایانی بازار آزاد

99,000

 

76,500

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

 

49,116

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

 

49,116

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,000

99,000

قیمت پایانی بازار آزاد

99,000

 

49,116

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

84,300

84,300

قیمت پایانی بازار آزاد

84,300

 

49,116

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

84,000

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

84,000

 

96,307

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

115,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر62641

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

94,000

شازند  61871

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

 

56,380

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

 

56,380

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

 

56,539

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

 

56,539

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

 

62,730

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

210,000

210,000

قیمت پایانی بازار آزاد

210,000

 

41,883

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

88,500

قیمت پایانی بازار آزاد

88,500

 

41,883

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

89,000

قیمت پایانی بازار آزاد

89,000

 

78,810

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

 

55,255

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

121,000

 

55,255

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,500

126,500

قیمت پایانی بازار آزاد

126,500

 

49,116

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

 

55,255

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

 

61,515

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

 

61,515

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

 

55,255

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,200

120,200

قیمت پایانی بازار آزاد

120,200