31 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 23 مرداد 1397 ساعت 10:20

قیمت مواد اولیه 97/05/23

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/05/21     نرخ دلار 42000

 

 

97/05/21

97/05/22

97/05/23

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه  67671

75,200

75,200

75,300

SBR1502

قیمت پایه 76491

85,000

85,000

85,000

75,781

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

140,000

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

140,000

 

48,834

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,500

94,500

94,500

قیمت پایانی بازار آزاد

94,500

94,500

 

49,803

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,500

94,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

94,000

 

49,803

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

96,000

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

96,000

 

49,803

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,500

98,500

98,500

قیمت پایانی بازار آزاد

98,500

98,500

 

49,803

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

111,000

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

111,000

 

شازند   47724

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

101,000

100,000

100,000

امیرکبیر47724

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

100,000

 

49,803

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

97,000

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

97,000

 

54,638

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

110,000

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

110,000

 

71,157

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

133,000

133,000

133,000

قیمت پایانی بازار آزاد

133,000

133,000

 

73,571

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

141,000

134,000

134,000

قیمت پایانی بازار آزاد

134,000

134,000

 

46,790

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

100,000

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

100,000

 

46,790

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,000

121,000

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

121,000

121,000

 

46,790

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

87,000

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

87,000

 

46,790

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

97,000

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

97,000

 

92,350

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

160,000

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

160,000

160,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر59674

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

110,000

110,000

شازند  58941

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

110,000

 

53,677

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

109,000

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

109,000

 

53,677

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

108,000

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

108,000

 

53,861

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

110,000

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

110,000

 

53,861

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

110,000

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

110,000

 

60,664

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

210,000

210,000

210,000

قیمت پایانی بازار آزاد

210,000

210,000

 

39,899

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

90,000

 

39,899

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

90,000

 

75,781

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

141,000

141,000

141,000

قیمت پایانی بازار آزاد

141,000

141,000

 

52,638

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,000

124,000

124,000

قیمت پایانی بازار آزاد

124,000

124,000

 

52,638

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

125,000

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

125,000

 

46,790

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

103,000

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

103,000

 

52,638

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,500

124,500

124,500

قیمت پایانی بازار آزاد

124,500

124,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

130,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

130,000

 

58,602

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,500

103,500

103,500

قیمت پایانی بازار آزاد

103,500

103,500

 

58,602

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

110,000

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

110,000

 

52,638

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,200

123,200

123,200

قیمت پایانی بازار آزاد

123,200

123,200