31 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 30 مرداد 1397 ساعت 16:16

قیمت مواد اولیه 97/05/30

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/05/28     نرخ دلار 42000

 

 

97/05/28

97/05/29

97/05/30

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه  67671

75,300

75,300

75,300

SBR1502

قیمت پایه 76491

85,000

85,000

85,000

74,965

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

140,000

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

140,000

140,000

49,060

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,500

96,500

96,500

قیمت پایانی بازار آزاد

96,500

96,500

96,500

49,857

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,000

95,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

95,000

95,000

49,857

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

94,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

94,000

94,000

49,857

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,500

98,500

98,500

قیمت پایانی بازار آزاد

98,500

98,500

98,500

49,857

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

109,000

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

109,000

109,000

شازند   47681

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,000

101,000

101,000

امیرکبیر47681

قیمت پایانی بازار آزاد

101,000

101,000

101,000

49,857

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

96,000

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

96,000

96,000

54,698

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

106,000

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

106,000

106,000

70,693

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

133,000

126,000

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

126,000

126,000

73,571

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

134,000

130,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

130,000

130,000

47,006

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

107,000

107,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

107,000

107,000

47,006

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

125,000

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

125,000

125,000

47,006

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

89,000

104,000

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

104,000

104,000

47,006

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,000

104,000

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

104,000

104,000

91,504

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

160,000

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

160,000

160,000

160,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر59382

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

115,000

115,000

شازند  58649

قیمت پایانی بازار آزاد

115,000

115,000

115,000

53,699

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

108,500

108,500

قیمت پایانی بازار آزاد

108,500

108,500

108,500

53,699

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

107,000

107,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

107,000

107,000

53,875

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

109,000

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

109,000

109,000

53,875

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

110,000

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

110,000

110,000

61,462

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

185,000

190,000

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

190,000

190,000

40,065

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

40,065

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

74,965

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

141,000

141,000

141,000

قیمت پایانی بازار آزاد

141,000

141,000

141,000

52,638

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

124,000

124,000

قیمت پایانی بازار آزاد

124,000

124,000

12,400

52,638

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

165,000

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

165,000

16,500

47,006

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

109,000

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

109,000

109,000

52,638

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,500

164,500

164,500

قیمت پایانی بازار آزاد

164,500

164,500

164,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

130,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

130,000

130,000

58,602

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

109,000

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

109,000

109,000

58,602

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

108,000

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

108,000

108,000

52,638

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,300

123,200

123,200

قیمت پایانی بازار آزاد

123,200

123,200

123,200