31 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 05 شهریور 1397 ساعت 10:15

قیمت مواد اولیه 97/06/04

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/06/04     نرخ دلار 42000

 

 

97/06/04

دلار بازار آزاد

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

SBR1712

قیمت پایه  68223

75,700

SBR1502

قیمت پایه 77043

85,300

73,450

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,060

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,749

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,749

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,749

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,749

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند   47616

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,500

امیرکبیر47616

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,749

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

54,579

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

70,693

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

73,109

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,006

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,006

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,006

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,006

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

90,176

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر59382

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

شازند  58649

قیمت پایانی بازار آزاد

 

53,666

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

53,666

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

53,893

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

101,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

53,893

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

61,940

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

40,506

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

40,506

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

73,450

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

141,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,638

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,638

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,006

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,638

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

58,602

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

58,602

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,638

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,200

قیمت پایانی بازار آزاد