01 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 14:46

قیمت مواد اولیه 97/06/11

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/06/11     نرخ دلار 42000

 

 

97/06/11

دلار بازار آزاد

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

SBR1712

قیمت پایه  68223

75,800

SBR1502

قیمت پایه 77043

85,400

73,450

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

175,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,970

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,587

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,587

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,587

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,587

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند   47573

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,500

امیرکبیر47573

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,587

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

54,401

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

70,230

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

73,109

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,920

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,920

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,920

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,920

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

88,969

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر59382

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

شازند  58649

قیمت پایانی بازار آزاد

 

53,558

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

53,558

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

53,861

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

53,861

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

64,176

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

40,451

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

40,451

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

73,450

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,638

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,638

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,920

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,638

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

144,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

170,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

58,602

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

58,602

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,638

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

139,000

قیمت پایانی بازار آزاد