29 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 18 شهریور 1397 ساعت 10:44

قیمت مواد اولیه 97/06/18

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/06/11     نرخ دلار 42000

 

 

97/06/11

97/06/12

97/06/17

97/06/18

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه  68223

75,800

75,800

75,800

75,800

SBR1502

قیمت پایه 77043

85,400

85,400

85,400

85,400

73,450

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

175,000

175,000

190,000

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

175,000

 

190,000

 

48,970

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

104,500

125,000

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,500

 

125,000

 

49,587

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

107,000

132,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

 

132,000

 

49,587

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

110,000

132,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

 

132,000

 

49,587

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

113,000

145,000

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

113,000

 

145,000

 

49,587

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

115,000

150,000

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

115,000

 

150,000

 

شازند   47573

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,500

108,500

135,000

131,000

امیرکبیر47573

قیمت پایانی بازار آزاد

108,500

 

135,000

 

49,587

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

110,000

132,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

 

132,000

 

54,401

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

120,000

150,000

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

 

150,000

 

70,230

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,000

138,000

144,000

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

138,000

 

144,000

 

73,109

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

145,000

170,000

156,000

قیمت پایانی بازار آزاد

145,000

 

170,000

 

46,920

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

125,000

162,000

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

 

162,000

 

46,920

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

145,000

180,000

168,000

قیمت پایانی بازار آزاد

145,000

 

180,000

 

46,920

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

120,000

155,000

143,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

 

155,000

 

46,920

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,000

124,000

160,000

148,000

قیمت پایانی بازار آزاد

124,000

 

160,000

 

88,969

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

170,000

185,000

187,000

قیمت پایانی بازار آزاد

170,000

 

185,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر59382

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

130,500

145,000

140,000

شازند  58649

قیمت پایانی بازار آزاد

130,500

 

145,000

 

53,558

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

121,000

137,000

137,000

قیمت پایانی بازار آزاد

121,000

 

137,000

 

53,558

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

114,000

137,000

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

114,000

 

137,000

 

53,861

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

122,000

140,000

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

122,000

 

14,000

 

53,861

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,500

125,000

140,000

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

 

14,000

 

64,176

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

200,000

210,000

220,000

قیمت پایانی بازار آزاد

200,000

 

210,000

 

40,451

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

141,000

163,000

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

141,000

 

163,000

 

40,451

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

140,000

163,000

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

163,000

 

73,450

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

180,000

200,000

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

 

200,000

 

52,638

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

140,000

180,000

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

180,000

 

52,638

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

145,000

210,000

210,000

قیمت پایانی بازار آزاد

145,000

 

210,000

 

46,920

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

125,000

160,000

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

 

160,000

 

52,638

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

144,500

144,500

200,000

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

144,500

 

200,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

170,000

170,000

185,000

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

170,000

 

185,000

 

58,602

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

120,000

140,000

134,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

 

140,000

 

58,602

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

120,000

150,000

149,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

 

150,000

 

52,638

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

139,000

139,000

171,000

171,000

قیمت پایانی بازار آزاد

139,000

 

171,000