25 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 19 شهریور 1397 ساعت 14:35

قیمت مواد اولیه 97/06/19

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/06/18     نرخ دلار 42000

 

 

97/06/19

دلار بازار آزاد

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

SBR1712

قیمت پایه  69325

77,000

SBR1502

قیمت پایه 78145

86,500

73,450

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

48,970

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

123,000

49,370

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

49,370

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

49,370

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

134,000

قیمت پایانی بازار آزاد

134,000

49,370

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

شازند   47487

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

امیرکبیر47487

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

49,370

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

54,164

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

70,462

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

134,000

قیمت پایانی بازار آزاد

134,000

73,109

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

152,000

قیمت پایانی بازار آزاد

152,000

46,920

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

160,000

46,920

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

170,000

قیمت پایانی بازار آزاد

170,000

46,920

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

145,000

46,920

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

88,848

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

185,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر59274

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

155,000

شازند  58443

قیمت پایانی بازار آزاد

155,000

53,536

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

53,536

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

53,731

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

131,000

قیمت پایانی بازار آزاد

131,000

53,731

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

63,812

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

220,000

قیمت پایانی بازار آزاد

220,000

38,742

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

172,000

قیمت پایانی بازار آزاد

172,000

38,742

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

172,000

قیمت پایانی بازار آزاد

172,000

73,450

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

200,000

52,320

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

175,000

قیمت پایانی بازار آزاد

175,000

52,320

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

200,000

46,920

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

155,000

قیمت پایانی بازار آزاد

155,000

52,320

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

199,500

قیمت پایانی بازار آزاد

199,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

185,000

58,284

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

58,284

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

149,000

قیمت پایانی بازار آزاد

149,000

52,320

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

174,200

قیمت پایانی بازار آزاد

174,200