06 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 21 شهریور 1397 ساعت 10:47

اولتیماتوم مجلس به پتروشیمی ها برای عرضه ارزحاصل ازصادرات دربازار

به گزارش تعاون پلاست ؛ نایب رئیس کمیته پتروشیمی مجلس: در گزارشی که مدیران صنعت پتروشیمی به کمیته ارائه دادند مشخص بود که بخش مهمی از درآمد حاصل از صادرات این شرکت ها به بازار ارز عرضه نمی شود.

اعداد و ارقامی که در خصوص صادرات ارائه شد، نشان می داد پتروشیمی درصدی از ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه نمی کند.

توجیه مدیران پتروشیمی این بود که برای واردات برخی مواد اولیه و تجهیزاتشان نیاز به ارز دارند، به همین دلیل بخشی از درآمدهای ارزی خود را به بازار عرضه نمی کنند تا در زمان واردات معطل تخصیص ارز نشوند.

حمید گرمابی: کمیته پتروشیمی مجلس به مدیران پتروشیمی اولتیماتوم داد که توجیهات آنها قابل قبول نیست و باید تمامی ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه کنند.