22 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 14 مهر 1397 ساعت 11:43

قیمت مواد اولیه 97/07/14

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/07/08     نرخ دلار 42000

 

 

97/07/08

97/07/09

97/07/10

97/07/11

97/05/14

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه

72,700

72,700

72,700

72,700

72,700

SBR1502

قیمت پایه

82,300

82,300

82,300

82,500

82,500

74,269

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

187,000

187,000

187,000

220,000

قیمت پایانی بازار آزاد

187,000

187,000

187,000

220,000

 

48,496

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

112,000

112,000

110,000

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

112,000

112,000

112,000

110,000

 

48,830

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

132,000

132,000

127,000

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

132,000

132,000

132,000

123,000

 

48,830

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

131,000

131,000

128,000

122,000

قیمت پایانی بازار آزاد

131,000

131,000

131,000

122,000

 

48,830

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

138,000

138,000

137,000

134,000

قیمت پایانی بازار آزاد

138,000

138,000

138,000

134,000

 

48,830

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

140,000

140,000

139,000

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

140,000

140,000

138,000

 

شازند   47465

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

134,000

134,000

130,000

127,000

امیرکبیر47465

قیمت پایانی بازار آزاد

134,000

134,000

134,000

127,000

 

48,830

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

130,000

130,000

127,000

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

130,000

130,000

126,000

 

53,570

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

140,000

140,000

138,000

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

140,000

140,000

138,000

 

69,999

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

130,000

130,000

130,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

130,000

130,000

130,000

 

72,646

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

148,000

148,000

142,000

142,000

قیمت پایانی بازار آزاد

148,000

148,000

148,000

142,000

 

46,466

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

173,000

173,000

168,000

168,000

قیمت پایانی بازار آزاد

173,000

173,000

173,000

168,000

 

46,466

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

183,000

183,000

180,000

175,000

قیمت پایانی بازار آزاد

183,000

183,000

183,000

180,000

 

46,466

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

163,000

163,000

158,000

158,000

قیمت پایانی بازار آزاد

163,000

163,000

163,000

158,000

 

46,466

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

166,000

166,000

161,000

161,000

قیمت پایانی بازار آزاد

166,000

166,000

166,000

161,000

 

85,346

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

165,000

165,000

160,000

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

165,000

165,000

160,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر58755

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

155,000

155,000

155,000

155,000

شازند  57275

قیمت پایانی بازار آزاد

155,000

155,000

155,000

155,000

 

53,331

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

140,000

140,000

136,000

134,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

140,000

140,000

134,000

 

53,331

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

137,000

137,000

134,000

133,000

قیمت پایانی بازار آزاد

137,000

137,000

137,000

133,000

 

53,298

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

136,000

136,000

130,000

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

136,000

136,000

136,000

128,000

 

53,298

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

135,000

135,000

128,000

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

135,000

135,000

128,000

 

62,450

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

250,000

250,000

240,000

240,000

قیمت پایانی بازار آزاد

250,000

250,000

250,000

240,000

 

37,970

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

158,000

158,000

146,000

146,000

قیمت پایانی بازار آزاد

158,000

158,000

158,000

146,000

 

37,970

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

157,000

157,000

144,000

144,000

قیمت پایانی بازار آزاد

157,000

157,000

157,000

144,000

 

74,269

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

184,000

184,000

184,000

210,000

قیمت پایانی بازار آزاد

184,000

184,000

184,000

210,000

 

52,250

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

165,000

165,000

160,000

155,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

165,000

165,000

155,000

 

52,250

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

195,000

195,000

190,000

182,000

قیمت پایانی بازار آزاد

195,000

195,000

195,000

182,000

 

46,466

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

180,000

180,000

175,000

175,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

180,000

180,000

175,000

 

52,250

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

194,500

194,500

189,500

181,500

قیمت پایانی بازار آزاد

194,500

194,500

194,500

189,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

173,000

173,000

173,000

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

173,000

173,000

173,000

200,000

 

58,214

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

136,000

136,000

133,000

133,000

قیمت پایانی بازار آزاد

136,000

136,000

136,000

133,000

 

58,214

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

150,000

150,000

150,000

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

150,000

150,000

145,000

 

52,250

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

164,200

164,200

159,200

159,200

قیمت پایانی بازار آزاد

164,200

164,200

164,200

159,200