22 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 17 مهر 1397 ساعت 10:11

قیمت مواد اولیه 97/07/17

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/07/15     نرخ دلار 42000

 

 

97/07/15

97/07/16

97/07/17

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه

72,700

72,700

72,600

SBR1502

قیمت پایه

82,500

82,500

82,200

123,645

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

220,000

220,000

220,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

220,000

 

79,563

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

110,000

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

110,000

 

84,555

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

123,000

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

123,000

 

84,555

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,000

122,000

122,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

122,000

 

84,555

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

130,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

130,000

 

84,555

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

132,000

132,000

132,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

132,000

 

شازند  81496

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

125,000

125,000

امیرکبیر81496

قیمت پایانی بازار آزاد

 

125,000

 

84,555

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

126,000

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

126,000

 

 

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

137,000

137,000

137,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

137,000

 

88,758

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

130,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

130,000

 

103,858

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

140,000

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

140,000

 

79,513

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

160,000

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

160,000

 

79,513

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

167,000

167,000

167,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

167,000

 

79,513

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

150,000

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

150,000

 

79,513

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

153,000

153,000

153,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

153,000

 

103,865

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

160,000

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

160,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر85178

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

155,000

155,000

155,000

شازند  78200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

155,000

 

85,151

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

133,000

133,000

133,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

133,000

 

85,151

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

132,000

132,000

132,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

132,000

 

73,528

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

127,000

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

127,000

 

73,528

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

128,000

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

128,000

 

113,386

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

240,000

240,000

240,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

240,000

 

83,108

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

146,000

146,000

146,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

146,000

 

83,108

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

144,000

144,000

144,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

144,000

 

123,645

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

210,000

210,000

210,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

210,000

 

85,150

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

155,000

155,000

155,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

155,000

 

85,150

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

182,000

182,000

182,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

182,000

 

79,513

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

170,000

170,000

170,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

170,000

 

85,150

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

181,500

181,500

181,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

181,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

200,000

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

200,000

 

103,279

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

130,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

130,000

 

103,279

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

142,000

142,000

142,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

142,000

 

85,150

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

154,200

154,200

154,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

154,200