26 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 24 مهر 1397 ساعت 09:16

قیمت مواد اولیه 97/07/23

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/07/22     نرخ دلار 42000

 

 

97/07/22

97/07/23

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه

72,600

72,600

SBR1502

قیمت پایه

82,200

82,200

140,399

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

210,000

210,000

قیمت پایانی بازار آزاد

210,000

 

87,988

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

101,000

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

101,000

 

93,364

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

118,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

 

93,364

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

 

93,364

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

124,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

 

93,364

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

 

شازند   95062

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

123,000

امیرکبیر95062

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

 

93,364

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

118,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

 

 

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

132,000

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

132,000

 

91,712

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,000

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

124,000

 

109,277

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

133,500

131,000

قیمت پایانی بازار آزاد

133,500

 

95,354

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

145,000

 

95,354

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

155,000

155,000

قیمت پایانی بازار آزاد

155,000

 

95,354

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

 

95,354

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,000

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

138,000

 

106,337

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

160,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر89148

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

145,000

شازند 

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

 

96,600

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

 

96,600

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

127,500

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

 

80,046

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,000

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

122,000

 

80,046

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

 

174,182

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

240,000

240,000

قیمت پایانی بازار آزاد

240,000

 

105,444

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

143,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

143,000

 

105,444

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

143,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

143,000

 

140,399

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

200,000

 

96,741

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

131,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

96,741

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

175,000

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

175,000

 

95,354

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

160,000

 

96,741

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

174,500

149,500

قیمت پایانی بازار آزاد

174,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

 

118,807

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

 

118,807

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

142,500

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

142,500

 

96,741

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

139,200

130,200

قیمت پایانی بازار آزاد

139,200