26 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 28 مهر 1397 ساعت 10:44

تندیس برتر و لوح سپاس تعاونی پلاستیک استان تهران در نخستین همایش تولید و توسعه پایدار، صنایع پایین دستی پتروشیمی و تعاون

به گزارش تعاون پلاست ؛ تعاونی پلاستیک استان تهران به عنوان تعاونی برتر در نخستین همایش تولید و توسعه پایدار، صنایع پایین دستی پتروشیمی و تعاون مورد تقدیر قرار گرفت .