26 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 30 مهر 1397 ساعت 10:40

قیمت مواد اولیه 97/07/30

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/07/29     نرخ دلار 86866

 

 

97/07/30

دلار   نیما

86,866

دلار   نیما

86,866

SBR1712

قیمت پایه118521

130,500

SBR1502

قیمت پایه 131023

144,000

130,579

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

210,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

90,600

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

92,632

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

92,632

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

92,632

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

92,632

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

117,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند   89884

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,000

امیرکبیر89884

قیمت پایانی بازار آزاد

 

92,632

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

99,116

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

124,605

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

127,732

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

88,390

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

88,390

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

88,390

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

88,390

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

142,929

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر107861

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

شازند  106029

قیمت پایانی بازار آزاد

 

99,980

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

99,980

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

113,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

100,228

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

100,228

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

112,185

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

213,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

68,783

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

68,783

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

126,847

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

99,605

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

99,605

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

136,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

88,390

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

99,605

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

111,323

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

137,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

111,323

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

137,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

99,605

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,200

قیمت پایانی بازار آزاد