21 آبان 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 09:40

اولین هم آوردی نو در صنعت پلاستیک و پلیمر

به گزارش تعاون پلاست ؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران در نظر دارد تا در همکاري مشترك با مرکز فن بازار ملی ایران اولین رویداد هم آوردي نو از سلسله رویدادهاي نوآفرین را با هدف معرفی فناوري هاي مورد نیاز و به روز، به صنعتگران و فعالین حوزه پلاستیک و پلیمر در روزسه شنبه مورخ 29 آبان ماه 1397 در محل اتاق تهران برگزار نماید.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران در نظر دارد تا در همکاري مشترك با مرکز فن بازار ملی ایران اولین رویداد هم آوردي نو از سلسله رویدادهاي نوآفرین را با هدف معرفی فناوري هاي مورد نیاز و به روز، به صنعتگران و فعالین حوزه پلاستیک و پلیمر در روزسه شنبه مورخ 29 آبان ماه 1397 در محل اتاق تهران برگزار نماید.

ضمن این رویداد چندین فناوري کاربردي درحوزه پلاستیک و پلیمر در پنل تخصصی ارائه و توسط خبرگان و سرمایه گذاران بررسی و امکانسنجی می گردد.