29 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 27 آبان 1397 ساعت 10:45

قیمت مواد اولیه 97/08/27

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/08/20     نرخ دلار 84423

 

 

97/08/27

دلار   نیما

84,423

دلار   نیما

84,423

SBR1712

قیمت پایه113451

125,000

SBR1502

قیمت پایه120250

132,500

113,070

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

184,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

86,408

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

86,217

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

86,217

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

86,217

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

86,217

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند   84950

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

امیرکبیر84950

قیمت پایانی بازار آزاد

 

86,217

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

94,839

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

109,614

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

113,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

116,360

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

84,300

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

84,300

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

84,300

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

84,300

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

125,676

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر100557

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

شازند 99980

قیمت پایانی بازار آزاد

 

94,803

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

94,803

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

95,224

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

95,224

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

103,658

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

66,848

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

66,848

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

113,070

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,419

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,419

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

84,300

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,419

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

107,807

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

107,807

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

132,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,419

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

117,000

قیمت پایانی بازار آزاد