چاپ کردن این صفحه
شنبه, 10 آذر 1397 ساعت 23:01

قیمت مواد اولیه 97/09/10

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/08/27     نرخ دلار 81241

 

 

97/09/10

دلار   نیما

81,241

دلار   نیما

81,241

SBR1712

قیمت پایه107130

118,000

SBR1502

قیمت پایه113769

125,300

104,197

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

81,410

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

93,000

82,099

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

82,099

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

82,099

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,500

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

82,099

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

شازند   81420

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,500

امیرکبیر81420

قیمت پایانی بازار آزاد

119,000

82,099

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,500

قیمت پایانی بازار آزاد

104,500

90,309

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

114,500

103,114

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

121,000

106,458

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

79,425

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,500

79,425

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

145,000

79,425

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,500

قیمت پایانی بازار آزاد

119,000

79,425

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,600

قیمت پایانی بازار آزاد

119,100

116,502

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

153,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر93024

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

شازند 90654

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

89,937

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,000

قیمت پایانی بازار آزاد

115,000

89,937

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,500

قیمت پایانی بازار آزاد

115,000

89,879

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

89,879

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

95,624

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

136,000

قیمت پایانی بازار آزاد

136,000

64,329

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

64,329

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,500

قیمت پایانی بازار آزاد

80,500

104,197

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

92,291

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

92,291

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,000

قیمت پایانی بازار آزاد

119,000

79,425

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

170,000

قیمت پایانی بازار آزاد

170,000

92,291

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,500

قیمت پایانی بازار آزاد

118,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

175,000

103,250

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

103,250

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

92,291

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,000

قیمت پایانی بازار آزاد

124,200