29 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 10:54

قیمت مواد اولیه 97/09/13

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/09/11     نرخ دلار87852

 

 

97/09/13

دلار   نیما

87,852

دلار   نیما

87,852

SBR1712

قیمت پایه115847

127,500

SBR1502

قیمت پایه121973

134,500

105,351

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

85,469

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,476

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,476

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,476

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,476

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند  84853

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,000

امیرکبیر84853

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,476

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

86,815

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

107,663

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

110,435

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,384

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,384

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,384

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,384

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

117,845

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

153,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر94793

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

شازند 92690

قیمت پایانی بازار آزاد

 

92,102

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

92,102

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

91,997

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

91,997

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

101,360

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

142,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

70,398

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

70,398

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

105,351

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,863

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,863

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,384

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

170,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,863

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

175,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

108,714

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

108,714

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,863

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,200

قیمت پایانی بازار آزاد