06 بهمن 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 24 دی 1397 ساعت 11:54

قیمت مواد اولیه 97/10/24

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/10/23     نرخ دلار85843

 

 

97/10/24

دلار   نیما

85,843

دلار   نیما

85,843

SBR1712

قیمت پایه117520

129,300

SBR1502

قیمت پایه121243

133,400

99,231

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

168,000

قیمت پایانی بازار آزاد

168,000

82,553

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

81,730

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

81,730

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,500

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

81,730

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

81,730

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,500

قیمت پایانی بازار آزاد

99,000

شازند 81078

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

امیرکبیر81078

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

81,730

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,500

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

84,999

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

101,155

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

112,000

105,478

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

123,000

80,540

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

80,540

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

80,540

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

80,540

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

116,373

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

143,200

 

 

 

 

 

امیرکبیر89486

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

شازند 87023

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

85,469

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

118,000

85,469

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

84,307

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

84,307

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

101,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,500

106,785

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

155,000

قیمت پایانی بازار آزاد

152,000

70,134

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

83,500

70,134

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

83,500

99,231

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

185,000

87,749

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

87,749

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

131,000

80,540

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

87,749

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,500

قیمت پایانی بازار آزاد

130,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

161,000

قیمت پایانی بازار آزاد

161,000

99,329

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

99,329

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

132,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

87,749

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,200

قیمت پایانی بازار آزاد

127,200