04 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 24 دی 1397 ساعت 11:54

قیمت مواد اولیه 97/10/24

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/10/23     نرخ دلار85843

 

 

97/10/24

دلار   نیما

85,843

دلار   نیما

85,843

SBR1712

قیمت پایه117520

129,300

SBR1502

قیمت پایه121243

133,400

99,231

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

168,000

قیمت پایانی بازار آزاد

168,000

82,553

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

81,730

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

81,730

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,500

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

81,730

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

81,730

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,500

قیمت پایانی بازار آزاد

99,000

شازند 81078

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

امیرکبیر81078

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

81,730

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,500

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

84,999

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

101,155

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد