29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 30 دی 1397 ساعت 13:59

قیمت مواد اولیه 97/10/30

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/10/30     نرخ دلار86939

 

 

97/10/30

دلار   نیما

86,939

دلار   نیما

86,939

SBR1712

قیمت پایه

126,700

SBR1502

قیمت پایه

131,700

97,220

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

168,000

قیمت پایانی بازار آزاد

168,000

80,967

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

80,640

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

80,640

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

80,640

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

80,640

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,000

قیمت پایانی بازار آزاد

99,000

شازند 79640

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

امیرکبیر79640

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

80,640

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

83,865

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

100,847

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

112,000

104,840

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

123,000

78,992

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

78,992

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

78,992

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

78,992

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

115,537

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

143,200

قیمت پایانی بازار آزاد

143,200

 

 

 

 

 

امیرکبیر87766

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

شازند 79640

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

84,127

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,000

قیمت پایانی بازار آزاد

118,000

84,127

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

83,047

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

83,047

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,500

قیمت پایانی بازار آزاد

102,500

110,891

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

152,000

قیمت پایانی بازار آزاد

152,000

68,096

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

83,500

68,096

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

83,500

97,220

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

185,000

86,063

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

86,063

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

131,000

قیمت پایانی بازار آزاد

131,000

78,992

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

78,992

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,500

قیمت پایانی بازار آزاد

130,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

161,000

قیمت پایانی بازار آزاد

161,000

97,420

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

97,420

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

78,992

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,300

قیمت پایانی بازار آزاد

127,300