29 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 06 بهمن 1397 ساعت 09:55

قیمت مواد اولیه 97/11/06

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/10/30     نرخ دلار86939

 

 

97/11/06

دلار   نیما

86,939

دلار   نیما

86,939

SBR1712

قیمت پایه

126,800

SBR1502

قیمت پایه

131,800

97,220

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

168,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

80,967

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

80,640

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

80,640

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

80,640

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

101,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

80,640

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند 79640

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

امیرکبیر79640

قیمت پایانی بازار آزاد

 

80,640

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,865

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

100,847

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

104,840

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

78,992

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

78,992

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

78,992

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

78,992

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

115,537

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر87766

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

شازند 79640

قیمت پایانی بازار آزاد

 

84,127

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

113,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

84,127

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,047

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

117,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,047

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

110,891

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

152,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

68,096

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

68,096

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

97,220

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

86,063

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

142,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

86,063

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

139,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

78,992

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

78,992

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

161,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

97,420

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

131,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

97,420

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

78,992

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

141,200

قیمت پایانی بازار آزاد