06 بهمن 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 05 خرداد 1398 ساعت 19:06

قیمت مواد اولیه 98/03/05

دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي منتهی به 1398/02/29

 

 

98/03/05

 

نام مواد

قیمت بازار آزاد

قیمت(ریال)

 
 

96,900

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي 0035 بندر امام

قیمت بازار آزاد

116,500

 
 

96,900

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 جم

قیمت بازار آزاد

116,000

 
 

96,900

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 باختر

قیمت بازار آزاد

115,500

 
 

96,900

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 مارون

قیمت بازار آزاد

115,500

 
 

110,191

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن EX3 امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

128,000

 
 

112,987

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن
 
CRP100 N مارون

قیمت بازار آزاد

129,000

 
 

97,555

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 جم

قیمت بازار آزاد

116,000

 
 

97,555

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 مارون

قیمت بازار آزاد

115,500

 
 

97,555

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر

قیمت بازار آزاد

116,000

 
 

97,555

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام

قیمت بازار آزاد

115,500

 
 

89,207

(ریال)

52518 جم تزریقی

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

89,207

(ریال)

پلي اتيلن سنگين تزريقي hi500 بندر امام

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

91,020

(ریال)

پلی اتیلن تزریقی62N07

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

 

 

 

 

 

 

94,264

(ریال)

پلی اتیلن سبک فیلم lf190

قیمت بازار آزاد

114,500

 
 

94,264

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 0200 بندر امام

قیمت بازار آزاد

116,000

 
 

94,364

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420h امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

115,500

 
 

94,832

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2426E02

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

94,262

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2102TX00 لاله

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

93,755

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

119,500

 
 

93,755

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 اراک

قیمت بازار آزاد

118,000

 
 

93,755

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 0209 KJ

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

88,153

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مهاباد

قیمت بازار آزاد

114,500

 
 

110,612

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30G

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

117,212

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييZH515MA

قیمت بازار آزاد

169,500

 
 

110,116

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30G مارون

قیمت بازار آزاد

156,500

 
 

110,912

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30S مارون

قیمت بازار آزاد

162,000

 
 

110,912

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S مارون

قیمت بازار آزاد

157,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S اروند

قیمت بازار آزاد

152,000

 
 

110,942

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 510 L جم

قیمت بازار آزاد

163,000

 
 

124,232

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي 440L جم

قیمت بازار آزاد

217,000

 
 

110,912

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 552R مارون

قیمت بازار آزاد

156,500

 
 

110,912

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 552R اراک

قیمت بازار آزاد

156,500

 
 

120,481

(ریال)

پلي استايرن مقاوم 7240 تبریز

قیمت بازار آزاد

145,000

 
 

116,857

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1540 تبریز

قیمت بازار آزاد

130,000

 
 

116,857

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1551 تخت جمشید

قیمت بازار آزاد

125,500

 
 

110,922

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي X30G مارون

قیمت بازار آزاد

148,000

 
 

121,132

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي R40 اراک

قیمت بازار آزاد

187,000

 
 

124,232

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي R548 جم

قیمت بازار آزاد

168,000

 
 

138,912

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZR230 نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

212,000

 
 

134,512

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZB332 نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

209,000

 
 

72,828

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 غدیر

قیمت بازار آزاد

97,500

 
 

72,828

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 اروند

قیمت بازار آزاد

97,000

 
 

72,828

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 بندر

قیمت بازار آزاد

97,000

 
 

95,209

(ریال)

پلي اتيلن سبك تزريقي 1922 لاله

قیمت بازار آزاد

112,500

 
 

122,229

(ریال)

پلي استايرن انبساطي 50 پلي استايرن
انبساطي سهند

قیمت بازار آزاد

185,000

 
 

116,512

(ریال)

پلي پروپيلن فيلم 525J نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

126,370

(ریال)

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 150 تبریز

قیمت بازار آزاد

180,000

 

 

 

93,287

(ریال)

پلي اتيلن سبك خطي0209aa شازند

قیمت بازار آزاد

118,000

 
 

97,555

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم hch5110 آریا ساسول

قیمت بازار آزاد

118,500

 
 

94,264

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم0075 بندر امام

قیمت بازار آزاد

125,000

 
 

134,252

(ریال)

پلي پروپيلن تزريقي ZB548R

قیمت بازار آزاد

168,000