29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 18 خرداد 1398 ساعت 09:57

قیمت مواد اولیه 98/03/13

دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي منتهی به 1398/03/11

 

 

98/03/13

 

نام مواد

قیمت بازار آزاد

قیمت(ریال)

 
 

105,415

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي 0035 بندر امام

قیمت بازار آزاد

115,000

 
 

105,415

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 جم

قیمت بازار آزاد

115,000

 
 

105,415

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 باختر

قیمت بازار آزاد

114,500

 
 

105,415

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 مارون

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

120,192

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن EX3 امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

132,500

 
 

123,166

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن
 
CRP100 N مارون

قیمت بازار آزاد

133,000

 
 

106,104

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 جم

قیمت بازار آزاد

118,000

 
 

106,104

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 مارون

قیمت بازار آزاد

118,000

 
 

106,104

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

106,104

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام

قیمت بازار آزاد

116,500

 
 

96,538

(ریال)

52518 جم تزریقی

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

96,538

(ریال)

پلي اتيلن سنگين تزريقي hi500 بندر امام

قیمت بازار آزاد

118,000

 
 

96,538

(ریال)

پلی اتیلن تزریقی62N07

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

 

 

 

 

 

 

101,193

(ریال)

پلی اتیلن سبک فیلم lf190

قیمت بازار آزاد

114,500

 
 

101,193

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 0200 بندر امام

قیمت بازار آزاد

116,000

 
 

101,193

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420h امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

101,193

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420E02

قیمت بازار آزاد

116,500

 
 

101,193

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2102TX00 لاله

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

10,989

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

115,000

 
 

10,989

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA اراک

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

101,499

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 0209 KJ امیر کبیر

قیمت بازار آزاد

112,500

 
 

101,499

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 KJ مهاباد

قیمت بازار آزاد

115,000

 
 

121,011

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30G مارون

قیمت بازار آزاد

159,000

 
 

127,647

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييZH515MA

قیمت بازار آزاد

168,000

 
 

121,011

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30G مارون

قیمت بازار آزاد

156,000

 
 

101,211

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30S مارون

قیمت بازار آزاد

161,500

 
 

121,011

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S مارون

قیمت بازار آزاد

157,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S اروند

قیمت بازار آزاد

157,000

 
 

121,011

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 510 L جم

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

135,508

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييEP440L جم

قیمت بازار آزاد

172,500

 
 

121,011

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي HP552R مارون

قیمت بازار آزاد

157,500

 
 

110,912

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي HP552Rاراک

قیمت بازار آزاد

157,500

 
 

130,959

(ریال)

پلی استایرن مقاوم تبریز7240 HIPS

قیمت بازار آزاد

148,500

 
 

124,619

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1540 تبریزGPPS

قیمت بازار آزاد

129,000

 
 

124,619

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1551 تخت جمشید

قیمت بازار آزاد

128,000

 
 

121,011

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي X30G مارون

قیمت بازار آزاد

148,000

 
 

135,508

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي PP R40 اراک

قیمت بازار آزاد

189,000

 
 

135,508

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي R548 جم

قیمت بازار آزاد

170,500

 
 

135,508

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZR230 نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

218,000

 
 

135,508

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZB332 نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

209,000

 
 

81,040

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 غدیر

قیمت بازار آزاد

100,000

 
 

81,040

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 اروند

قیمت بازار آزاد

99,500

 
 

81,040

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 بندر

قیمت بازار آزاد

99,500

 
 

102,205

(ریال)

پلي اتيلن سبك تزريقي T1922 لاله

قیمت بازار آزاد

120,000

 
 

135,202

(ریال)

پلي استايرن انبساطي 50 پلي استايرن
انبساطي سهند

قیمت بازار آزاد

190,000

 
 

127,088

(ریال)

پلي پروپيلن فيلم 525J نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

145,685

(ریال)

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 150 تبریز

قیمت بازار آزاد

185,000

 

 

 

100,989

(ریال)

پلي اتيلن سبك خطي0209aa شازند

قیمت بازار آزاد

119,000

 
 

106,104

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم hch5110 آریا ساسول

قیمت بازار آزاد

117,500

 
 

101,193

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم0075 بندر امام

قیمت بازار آزاد

130,000

 
 

135,508

(ریال)

پلي پروپيلن تزريقي ZB548R

قیمت بازار آزاد

171,500