21 آبان 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 11:14

تغییر سهمیه بهین یاب

به گزارش تعاون پلاست : تغییرات جدیدی در سهمیه بهین یاب در برخی محصولات پتروشیمی اعمال شده،

که به شرح زیر میباشد.