29 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 19 تیر 1398 ساعت 18:25

قیمت مواد اولیه 98/04/19

دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي منتهی به 1398/04/16

 

 

98/04/19

 

نام مواد

قیمت بازار آزاد

قیمت(ریال)

 
 

106,606

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي 0035 بندر امام

قیمت بازار آزاد

113,500

 
 

100,565

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 جم

قیمت بازار آزاد

114,500

 
 

100,565

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 باختر

قیمت بازار آزاد

113,500

 
 

100,565

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 مارون

قیمت بازار آزاد

113,200

 
 

111,307

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن EX3 امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

126,500

 
 

114,058

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن
 
CRP100 N مارون

قیمت بازار آزاد

127,500

 
 

100,904

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 جم

قیمت بازار آزاد

118,000

 
 

100,904

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 مارون

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

100,904

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر

قیمت بازار آزاد

116,800

 
 

100,904

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام

قیمت بازار آزاد

116,400

 
 

91,002

(ریال)

52518 جم تزریقی

قیمت بازار آزاد

112,200

 
 

91,002

(ریال)

پلي اتيلن سنگين تزريقي hi500 بندر امام

قیمت بازار آزاد

116,200

 
 

91,002

(ریال)

پلی اتیلن تزریقی62N07 لرستان

قیمت بازار آزاد

107,000

 
 

 

 

 

 

 

 

101,076

(ریال)

پلی اتیلن سبک فیلم lf190

قیمت بازار آزاد

113,800

 
 

101,076

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 0200 بندر امام

قیمت بازار آزاد

113,800

 
 

101,076

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420h امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

113,500

 
 

101,076

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420E02

قیمت بازار آزاد

112,000

 
 

101,076

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2102TX00 لاله

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

99,069

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

113,200

 
 

99,069

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA اراک

قیمت بازار آزاد

111,200

 
 

99,590

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 0209 KJ امیر کبیر

قیمت بازار آزاد

110,500

 

 

 

99,069

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 مهاباد

قیمت بازار آزاد

110,000

 
 

99,069

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مهاباد

قیمت بازار آزاد

111,500

 
 

99,069

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B03  مهاباد

قیمت بازار آزاد

110,000

 
 

113,024

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30G مارون

قیمت بازار آزاد

138,000

 
 

119,803

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييZH515MA

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

113,024

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30G مارون

قیمت بازار آزاد

136,500

 
 

113,024

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30S مارون

قیمت بازار آزاد

142,500

 
 

113,024

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S مارون

قیمت بازار آزاد

136,500

 
 

113,024

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S اروند

قیمت بازار آزاد

136,000

 
 

113,024

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 510 L جم

قیمت بازار آزاد

142,500

 
 

127,833

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييEP440L جم

قیمت بازار آزاد

154,000

 
 

113,024

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي HP552R مارون

قیمت بازار آزاد

136,000

 
 

113,024

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي HP552Rاراک

قیمت بازار آزاد

136,000

 
 

131,668

(ریال)

پلی استایرن مقاوم تبریز7240 HIPS

قیمت بازار آزاد

149,000

 
 

123,868

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1540 تبریزGPPS

قیمت بازار آزاد

130,000

 
 

123,868

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1551 تخت جمشید

قیمت بازار آزاد

129,000

 
 

113,024

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي X30G مارون

قیمت بازار آزاد

135,000

 
 

127,833

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي PP R40 اراک

قیمت بازار آزاد

198,000

 
 

127,833

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي R548 جم

قیمت بازار آزاد

155,300

 
 

127,833

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZR230c نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

208,000

 
 

127,833

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZB332c نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

209,000

 
 

85,339

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 غدیر

قیمت بازار آزاد

98,700

 
 

85,339

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 اروند

قیمت بازار آزاد

98,700

 
 

85,339

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 بندر

قیمت بازار آزاد

98,700

 
 

102,087

(ریال)

پلي اتيلن سبك تزريقي T1922 لاله

قیمت بازار آزاد

114,500

 
 

136,098

(ریال)

پلي استايرن انبساطي 50 se

قیمت بازار آزاد

196,000

 
 

118,923

(ریال)

پلي پروپيلن فيلم 525J نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

151,688

(ریال)

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 150 تبریز

قیمت بازار آزاد

178,000

 

 

 

100,904

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم hch5110 آریا ساسول

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

101,076

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم0075 بندر امام

قیمت بازار آزاد

124,500