27 مرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 24 تیر 1398 ساعت 12:14

قیمت مواد اولیه 98/04/24

دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي منتهی به 1398/04/23

 

 

98/04/24

 

نام مواد

قیمت بازار آزاد

قیمت(ریال)

 
 

102,229

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي 0035 بندر امام

قیمت بازار آزاد

115,000

 
 

102,229

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 جم

قیمت بازار آزاد

116,700

 
 

102,229

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 باختر

قیمت بازار آزاد

116,200

 
 

102,229

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 مارون

قیمت بازار آزاد

115,700

 
 

113,360

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن EX3 امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

130,000

 
 

116,162

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن
 
CRP100 N مارون

قیمت بازار آزاد

131,000

 
 

102,655

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 جم

قیمت بازار آزاد

118,500

 
 

102,655

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 مارون

قیمت بازار آزاد

117,300

 
 

102,655

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر

قیمت بازار آزاد

119,600

 
 

102,655

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام

قیمت بازار آزاد

119,300

 
 

92,942

(ریال)

52518 جم تزریقی

قیمت بازار آزاد

112,500

 
 

92,942

(ریال)

پلي اتيلن سنگين تزريقي hi500 بندر امام

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

92,942

(ریال)

پلی اتیلن تزریقی62N07 لرستان

قیمت بازار آزاد

108,000

 
 

 

 

 

 

 

 

105,254

(ریال)

پلی اتیلن سبک فیلم lf190

قیمت بازار آزاد

118,000

 
 

105,254

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 0200 بندر امام

قیمت بازار آزاد

117,300

 
 

105,254

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420h امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

117,500

 
 

105,254

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420E02

قیمت بازار آزاد

114,500

 
 

105,254

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2102TX00 لاله

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

101,100

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

115,600

 
 

101,100

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA اراک

قیمت بازار آزاد

113,200

 
 

101,633

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 0209 KJ امیر کبیر

قیمت بازار آزاد

112,000

 

 

 

101,100

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 مهاباد

قیمت بازار آزاد

115,000

 
 

101,100

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مهاباد

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

101,100

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B03  مهاباد

قیمت بازار آزاد

115,000

 
 

114,029

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30G مارون

قیمت بازار آزاد

140,000

 
 

120,952