06 بهمن 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 28 مرداد 1398 ساعت 12:29

قیمت مواد اولیه 98/05/28

دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي منتهی به 1398/05/20

 

 

98/05/28

 

نام مواد

قیمت بازار آزاد

قیمت(ریال)

 
 

98,510

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي 0035 بندر امام

قیمت بازار آزاد

114,200

 
 

98,510

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 جم

قیمت بازار آزاد

114,300

 
 

98,510

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 باختر

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

98,510

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 مارون

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

107,960

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن EX3 امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

126,000

 
 

110,672

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن
 
CRP100 N مارون

قیمت بازار آزاد

128,800

 
 

98,852

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 جم

قیمت بازار آزاد

115,000

 
 

98,852

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 مارون

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

98,852

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر

قیمت بازار آزاد

114,200

 
 

98,852

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام

قیمت بازار آزاد

113,200

 
 

89,354

(ریال)

52518 جم تزریقی

قیمت بازار آزاد

103,000

 
 

89,354

(ریال)

پلي اتيلن سنگين تزريقي hi500 بندر امام

قیمت بازار آزاد

113,700

 
 

89,354

(ریال)

پلی اتیلن تزریقی62N07 لرستان

قیمت بازار آزاد

106,800

 
 

100,473

(ریال)

پلی اتیلن سبک فیلم lf190

قیمت بازار آزاد

118,200

 
 

100,473

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 0200 بندر امام

قیمت بازار آزاد

118,800

 
 

100,473

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420h امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

118,300

 
 

100,473

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420E02

قیمت بازار آزاد

118,300

 
 

100,473

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2102TX00 لاله

قیمت بازار آزاد

116,800

 
 

96,946

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

112,600

 
 

96,946

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA اراک

قیمت بازار آزاد

112,600

 
 

97,472

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 0209 KJ امیر کبیر

قیمت بازار آزاد

113,500

 

 

 

96,946

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 مهاباد

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

96,946

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مهاباد

قیمت بازار آزاد

112,700

 
 

96,946

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B03  مهاباد

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

112,728

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30G مارون

قیمت بازار آزاد

133,000

 
 

119,572

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييZH515MA

قیمت بازار آزاد

155,000

 
 

112,728

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30G مارون

قیمت بازار آزاد

137,000

 
 

112,728

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30S مارون

قیمت بازار آزاد

133,000

 
 

112,728

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S مارون

قیمت بازار آزاد

132,000

 
 

112,728

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S اروند

قیمت بازار آزاد

132,000

 
 

112,728

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 510 L جم

قیمت بازار آزاد

132,000

 
 

127,680

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييEP440L جم

قیمت بازار آزاد

147,500

 
 

112,728

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي HP552R مارون

قیمت بازار آزاد

132,000

 
 

112,728

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي HP552Rاراک

قیمت بازار آزاد

132,000

 
 

126,553

(ریال)

پلی استایرن مقاوم تبریز7240 HIPS

قیمت بازار آزاد

205,000

 
 

118,936

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1540 تبریزGPPS

قیمت بازار آزاد

136,700

 
 

118,936

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1551 تخت جمشید

قیمت بازار آزاد

133,800

 
 

112,728

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي X30G مارون

قیمت بازار آزاد

132,000

 
 

127,680

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي PP R40 اراک

قیمت بازار آزاد

183,000

 
 

127,680

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي R548 جم

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

127,680

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZR230c نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

202,000

 
 

127,680

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZB332c نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

209,000

 
 

85,648

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 غدیر

قیمت بازار آزاد

100,500

 
 

85,648

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 اروند

قیمت بازار آزاد

105,000

 
 

85,648

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 بندر

قیمت بازار آزاد

101,000

 
 

101,478

(ریال)

پلي اتيلن سبك تزريقي T1922 لاله

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

131,411

(ریال)

پلي استايرن انبساطي 50 se

قیمت بازار آزاد

197,000

 
 

118,644

(ریال)

پلي پروپيلن فيلم zh 525J نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

145,256

(ریال)

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 150 تبریز

قیمت بازار آزاد

172,000

 

 

 

98,852

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم hch5110 آریا ساسول

قیمت بازار آزاد

114,700

 
 

100,473

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم0075 بندر امام

قیمت بازار آزاد

119,000