29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 10 مهر 1398 ساعت 14:42

قیمت مواد اولیه 98/07/10

دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي منتهی به 1398/06/31

 

 

98/07/10

 

نام مواد

قیمت بازار آزاد

قیمت(ریال)

 
 

88,417

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي 0035 بندر امام

قیمت بازار آزاد

105,500

 
 

88,417

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 جم

قیمت بازار آزاد

106,000

 
 

88,417

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 باختر

قیمت بازار آزاد

105,000

 
 

88,417

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 مارون

قیمت بازار آزاد

105,000

 
 

99,400

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن EX3 امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

112,000

 
 

101,855

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن
 
CRP100 N مارون

قیمت بازار آزاد

117,000

 
 

89,193

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 جم

قیمت بازار آزاد

110,700

 
 

89,193

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 مارون

قیمت بازار آزاد

110,000

 
 

89,193

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر

قیمت بازار آزاد

112,300

 
 

89,193

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام

قیمت بازار آزاد

109,500

 
 

89,193

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم hch5110 آریا ساسول

قیمت بازار آزاد

108,500

 
 

81,767

(ریال)

52518 جم تزریقی

قیمت بازار آزاد

107,700

 
 

81,767

(ریال)

پلي اتيلن سنگين تزريقي hi500 بندر امام

قیمت بازار آزاد

109,000

 
 

81,767

(ریال)

پلی اتیلن تزریقی62N07 لرستان

قیمت بازار آزاد

103,000

 
 

90,584

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم0075 بندر امام

قیمت بازار آزاد

110,500

 
 

100,473

(ریال)

پلی اتیلن سبک فیلم lf190

قیمت بازار آزاد

110,500

 
 

90,584

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 0200 بندر امام

قیمت بازار آزاد

110,500

 
 

90,584

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420h امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

118,200

 
 

90,584

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420E02

قیمت بازار آزاد

109,500

 
 

90,584

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2102TX00 لاله

قیمت بازار آزاد

108,700

 
 

88,432

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

110,500

 
 

88,432

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 AA اراک

قیمت بازار آزاد

110,500

 
 

88,932

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 0209 KJ امیر کبیر

قیمت بازار آزاد

112,500

 

 

 

88,432

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 مهاباد

قیمت بازار آزاد

108,000

 
 

88,432

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مهاباد

قیمت بازار آزاد

108,500

 
 

88,432

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B03  مهاباد

قیمت بازار آزاد

107,500

 
 

105,113

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30G مارون

قیمت بازار آزاد

128,000

 
 

111,618

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييZH515MA

قیمت بازار آزاد

145,000

 
 

105,113

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30G مارون

قیمت بازار آزاد

137,000

 
 

105,113

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30S مارون

قیمت بازار آزاد

128,500

 
 

105,113

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S مارون

قیمت بازار آزاد

129,000

 
 

105,113

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S اروند

قیمت بازار آزاد

128,500

 
 

105,113

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 510 L جم

قیمت بازار آزاد

128,000

 
 

119,323

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييEP440L جم

قیمت بازار آزاد

161,000

 
 

105,113

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي HP552R مارون

قیمت بازار آزاد

128,200

 
 

105,113

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي HP552Rاراک

قیمت بازار آزاد

128,200

 
 

116,405

(ریال)

پلی استایرن مقاوم تبریز7240 HIPS

قیمت بازار آزاد

151,000

 
 

107,071

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1540 تبریزGPPS

قیمت بازار آزاد

137,000

 
 

107,071

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1551 تخت جمشید

قیمت بازار آزاد

130,500

 
 

105,113

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي X30G مارون

قیمت بازار آزاد

126,800

 
 

119,323

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي PP R40 اراک

قیمت بازار آزاد

200,000

 
 

119,323

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي R548 جم

قیمت بازار آزاد

138,500

 
 

119,323

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZR230c نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

153,000

 
 

119,323

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZB332c نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

209,000

 
 

82,010

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 غدیر

قیمت بازار آزاد

99,700

 
 

82,010

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 اروند

قیمت بازار آزاد

96,500

 
 

82,010

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 بندر

قیمت بازار آزاد

97,000

 
 

91,489

(ریال)

پلي اتيلن سبك تزريقي T1922 لاله

قیمت بازار آزاد

105,000

 
 

123,247

(ریال)

پلي استايرن انبساطي 50 se

قیمت بازار آزاد

194,000

 
 

110,676

(ریال)

پلي پروپيلن فيلم zh 525J نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

134,544

(ریال)

اكريلونيتريل بوتادين استايرن 150 تبریز

قیمت بازار آزاد

174,000